پلیس فرانسوی در حال جستجوی قایق های مهاجران در مانش. عکس: رویترز

چشمدیدها