تیفانی فیون

عبدالمناف، با بایسکل غذا انتقال می‌دهد. حق عکس محفوظ است
شمار زیادی از مهاجران می‌گویند پس از ترک کشورشان نمی‌توانند کتاب بخوانند. عکس از مهاجر نیوز
عکس از مهاجر نیوز
کارت بانکی متقاضیان پناهندگی در فرانسه. عکس از تویتر OFII
یوسف، یک مهاجر افغان، در رستوران "له تبل دو رشو" کار می‌کند.  عکس کاپی ویدیو
انجمن " له میدی دو می" نوجوانان مهاجر را به شنا و آب بازی می برد. عکس از آگات ندیمی