حسنیه انوری

نیروهای طالبان در افغانستان. عکس: پکچرالیانس
علیرضا فیروزجا در حال بازی شطرنج. عکس: کلوب شطرنج شارتر، فرانسه
واتیزات: رهنمای اطلاعاتی برای مهاجران در فرانسه. عکس: سازمان واتیزات
آرشیف: کودکان مهاجر به دور از آموزش و تحصیل در اردوگاه های یونان به سر می برند. عکس: مهاجرنیوز
اپلیکیشن صوتی آلیا گفتگو میان بیمار و متخصص صحی را که به یک زبان صحبت نمی کنند، ترجمه می کند. عکس: برگرفته از سایت AaliaTech
محمود نسیمی مهاجر افغان و نویسنده کتاب "یک افغان در پاریس" ١٩ مارچ ٢٠٢١ گورستان مونپارناس، پاریس. عکس: مهاجرنیوز/ ح انوری
پناهجویان افغان در پارک ویکتوریا در شهر آتن یونان. عکس: حق کاپی محفوظ است
برخی از سازمان ها زیر مجموعه " احضار جمعی" به روز شنبه ۱۳ فبروری در هوتل دئیو پاریس به منظور جاه دادن بی سرپناهان از سوی حکومت تجمع کردند. عکس: اتوپیدیا ۵۶
یونان: اردوگاه الیوناس در شهر آتن
 کبرا خادمی در نمایشگاه نقاشی هایش در گالری ایریک موشه در پاریس، جنوری ۲۰۲۱. عکس: مهاجرنیوز/ ح انوری
آرشیف: مهاجران در نزدیک اردوگاه سن دنی در پاریس. عکس: مهدی. نومبر ۲۰۲۰
خیمه های که توسط کمیته صلیب سرخ به مهاجران اردوگاه لیپا در بوسنیا نصب شده اند. عکس: صلیب سرخ
Webpack App