حسنیه انوری

زمین لرزه صبح چهارشنبه ٢٢ جون ٢٠٢٢ مناطق جنوب 
 شرقی افغانستان را تکان داد. در این رویداد بیش از هزاران تن جان باختند. عکس: فرانس ٢۴
معصومه علیزاده رکاب زن افغان در فرانسه. عکس: حق کاپی محفوظ است
آرشیف: زنان بیجاشده با چادری در پارک شهرنو کابل. عکس: رویترز
آرشیف: مرکز دیپورت مهاجران در بلژیک. عکس از مهاجر نیوز
سفره نوروزی هفت سین، پاریس ٢٠ مارچ ٢٠٢٢. عکس: مهاجرنیوز
عکس تزئینی: تاکستان های انگور در فرانسه. Credit : Wikimedia Commons
زنان کارمند در کارگاه آموزشی درخانم، کابل. عکس: کارگاه در خانم
کودکی در حال قدم زدن از پس پنجره بازداشت‌گاه اداری در پاریس. عکس: مهاجرنیوز/مایوه پوله
  مهاجران در مرز اوکراین با پولند منتظر عبور هستند. عکس: رویترز
رسیدن مهاجران اوکراینی در مرز پولند. عکس: پکچرالیانس
در فرانسه مهاجران بدون اسناد نیز مورد حمایت قرار می گیرند. عکس: ستدیو گرافیک فرانس میدیا موند
رادا اکبر هنرمند و عکاس مهاجر افغان در فرانسه. عکس: حق کاپی محفوظ است