محمد عارف الله

نوتیس میتاراکی، وزیر امور مهاجرت یونان در گفتگو با بخش بنگالی مهاجر نیوز. عکس از مهاجر نیوز