dw

محکمه عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ
شورای کارشاسنان بنیادهای آلمان برای ادغام و مهاجرت به آلمان
پناهجویان در مجارستان با چالش‌های مضاعف روبرو اند.
بیجا شدگان داخلی در خوگیانی| عکس: ان آر سی \ عنایت الله آزاد
نیروهای مرزی در مرز میان ترکیه و ایران گشت زنی می‌کنند
بیش از نیمی از کودکان و نوجوانان که تنها به اتحادیه اروپا فرار کرده اند، از افغانستان، اریتریا، پاکستان، سوریه، گینه یا عراق آمده اند.
در نظر سنجی تازه، شمار بیشتر شهروندان آلمانی گفته اند که پناهجویان به منفعت جامعه شان خواهند بود.
افغان‌ها بزرگترین گروه پناهجویانی هستند که خود را از طریق مدیترانه به یونان، ایتالیا یا اسپانیا می‌رسانند
یک پناهجو در حال اخراج از آلمان
یکی از پناهجویان نایجریایی در یکی از اردوگاه های پناهجویان در شهر هایدلبرگ آلمان
پولیس آلمان و اتریش کنترول مرزی میان این دو کشور را تشدید می‌کند.
عکس ارسالی شکیلا ابراهیم خیل: شکیلا ابراهیم‌خیل مهاجر افغان در آلمان برنده جایزه 'فعال حقوق بشر' شد