infomigrants partner

یکی از مهاجران افغان در حال انتقال به میدان هوایی فرانکفورت
دختر جوان سویدنی که از اخراج یک پناهجوی افغان در یک هواپیما جلوگیری کرده بود، محاکمه شد.
قررا است امروز (دوشنبه) یک گروه دیگری از پناهجویان افغان از آلمان اخراج شوند. عکس از آرشیف.
عکس از آرشیف "مهاجر نیوز"/ پناهجویان را در یکی از جزایر یونان نشان می‌دهد.
شمار پناهجویانی که از راه‌های قانونی وارد اتحادیه اروپا می‌شوند، رو به افزایش است.
مدت ها است که  بخش‌های کوچکی از جوامع کشورهای مغرب علیه همجنس‌گراهراسی مقاومت می‌کند
پناهجویاندر مرز صربستان و مجارستان
پرتگال سعی می کند قاچاق نیروی کار را مهار کند و نیروهای پولیس در هزاران مورد به مزارعی یورش می‌برند
در ماه نخست امسال، بیشترین پناهجویان از طریق اسپانیا وارد اتحادیه اروپا شده اند.
هدف از تاسیس خانه امید این است که مهاجران و شهروندان آلمانی به طور مشترک و زیر یک سقف باهم زندگی کنند
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان
یک پژوهش نشان می‌دهد که آلمان به ۲۶۰ هزار کارگر غیراروپایی در سال نیاز دارد.