اتیوپی

کدیجا ۱۵ ساله به بازوهای مادرش پناه می برد و صورتش را در شانه های او پنهان می کند