اردن

در پی عملیات ترکیه در خاک سوریه، ساکنان رأس‌العین محل زندگی خود را ترک می‌کنند.
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
کودکان پناهجوی سوریایی با مشکلات مختلف در اردوگاه های اردن روبرو می باشند.