اردن

الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
کودکان پناهجوی سوریایی با مشکلات مختلف در اردوگاه های اردن روبرو می باشند.