ارمنستان

مراسم عبادت دسته جمعی به هدف جلوگیری از اخراج یک خانواده دریک کلیسای هالندی
رد تقاضای پناهندگی و اخراج پناهجویان گرجستانی و ارمنی به کشورهای شان تقریبا حتمی است.