ازبکستان

فرودگاه مسکو. عکس از پیکسابی
عکس از Claire Debuyser