استرالیا

بوریس جانسون، نخست وزیر جدید انگلستان. عکس از رویترز
بهروز بوچانی، برنده جایزه ادبیات در استرالیا گردید.