اسرائیل

یک پناهجوی اریتریایی برنده لاتری میلیونی در اسرائیل شد. عکس از آرشیف.
ماستر پلان مهاجرت دولت فدرال آلمان