اسلواکیا

عکس از آرشیف
شرایط کسب شهروندی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا متفاوت است.
سلواکیا مخالفت خود را با پیمان مهاجرت سازمان ملل اعلام کرد.