اندورا

اندورا کشور کوچک میان اسپانیا و فرانسه می‌خواهد در دو سال آینده حدود ۲۰ پناهجو را بپذیرد.