اندونزیا

پس از هفته ها، قایق دیگری از پناهجویان روهینگیا در سواحل اندونزیا رسید