اوکراین

کارت دریافت حقوق ماهانه برای پناهجویان در فرانسه. عکس از مهدی شبیل/ کهاجر نیوز