اوگاندا

ظن فساد دامنگیر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان شده است.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به نبود امکانات آموزشی کافی برای کودکان پناهجو در جهان ابراز نگرانی می‌کند.