ایرلند

پناهجویان بازگشت کننده . عکس از: آرشیو مهاجرنیوز.
پولیس آلمان در حال کنترول در یکی از مرز های این کشور