ایسلند

مقرره دوبلین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چهار کشور ناروی، لیشتن شتاین، آیسلند و سویس اعمال می‌شود. عکس: اتحادیه اروپا