بوروندی

برای اولین بار، دو پناهجوی افریقایی علیه فرانتکس یا آژانس حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا به دادگاه عدالت اروپا شکایت کردند. عکس از ایماگو