تاجیکستان

شماری از خبرنگاران افغان در مهاجرت
یک سرباز تاجیک در منطقه مرزی با افغانستان. عکس از دویچه وله
عکس آرشیف: دیدار فلیپو گراندی نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران از تاجیکستان. عکس: سازمان ملل
انتظار برخی از پناهجویان افغان در برابر دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پیشاور پاکستان. عکس:  آرشیف
یک سرباز تاجیک در منطقه مرزی با افغانستان
دیدار فلیپو گراندی نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران در تاجیکستان. عکس: سازمان ملل
عکس از آرشیف: رویترز
یک مرکز کنترول مرزی تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان، جولای ۲۰۰۸. عکس از رویترز
عکس آرشیف: یک مرکز کنترول مرزی تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان، جولای ۲۰۰۸. عکس از رویترز
یک مرکز کنترول مرزی تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان، جولای ۲۰۰۸. عکس از رویترز
افراد طالبان در نزدیکی فرودگاه کابل، ۱۶ اگست ۲۰۲۱. عکس از رویترز
 یک مرکز کنترول مرزی تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان، جولای ۲۰۰۸. عکس از رویترز