تاجیکستان

به گفته بانک جهانی، شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت باعث شده که توانایی اقتصادی کارگران مهاجر شدیدا کاهش یابد.
فرودگاه مسکو. عکس از پیکسابی
حسن فاضلی با خانم و دو دخترش در کمپی در اطراف شهر بلگراد در صربستان، عکس از حسن فاضلی
مهاجر همجنسگرای تاجیکستانی
نمایی از کمپ روزکه در مجارستان، عکس از نرگس فاضلی