تاجیکستان

مهاجر همجنسگرای تاجیکستانی
نمایی از کمپ روزکه در مجارستان، عکس از نرگس فاضلی