تاجیکستان

فرودگاه مسکو. عکس از پیکسابی
حسن فاضلی با خانم و دو دخترش در کمپی در اطراف شهر بلگراد در صربستان، عکس از حسن فاضلی
مهاجر همجنسگرای تاجیکستانی
نمایی از کمپ روزکه در مجارستان، عکس از نرگس فاضلی