توگو

شمار زیادی از پناهجویان رد شده در آلمان به عنوان تحمل شده، زندگی می کنند
پولیس قصد داشت یک مهاجر ۲۳ ساله از کشور توگو را توقیف  کند