جزایر ویرجین بریتانیا

اداره مهاجرت آلمان چهار دلیل را برای لغو پناهندگی ارائه می کند
در انگلستان مهاجر می‌تواند سال‌ها توقیفگاه بماند، عکس از Creative Commons