جزایر ویرجین بریتانیا

کیم کارداشیان
دولت گفت که مسیر جدید مهاجرت سریع بیشتر روی بخش های انجنیری، فناوری و سایر علوم معطوف خواهد بود.
اداره مهاجرت آلمان چهار دلیل را برای لغو پناهندگی ارائه می کند
در انگلستان مهاجر می‌تواند سال‌ها توقیفگاه بماند، عکس از Creative Commons