جمهوری خلق چین

نشست جهانی سازمان ملل برای تصویب پیمان مهاجرت در مراکش برگزار شد.
به گزارش اداره مهاجرت آلمان فدرال، شمار پناهجویان اویغور طی سال های گذشته رو به افزایش است. (عکس:ارشیف)
مهاجرین کاری در سال گذشته، پول بیشتری را به کشورهای مبدأ شان فرستاده اند.