جمهوری چک

ان گوین که در رشته ولدنگ‌کاری (جوش‌کاری) آموزش دیده است
پولیس افزود، میزان ورود غیرقانونی از مرز اتریش با آلمان بلندتر است
کمپ مهاجران در بلغاریا
تظاهرات مردم آلمان در همبستگی با مهاجران
آندری بابیش، نخست وزیر جمهوری چک .
آندری بابیش، نخست وزیر جمهوری چک .
پولیس آلمان در حال کنترول در یکی از مرز های این کشور