جیبوتی

یک قایق پناهجویان که در آب ها در حال واژگون شدن است (عکس آرشیف)
عکس آرشیف از عملیات نجات مهاجران در بحیره مدیترانه