رواندا

گروهی از مهاجران که از کانال مانش عبور کرده اند توسط گارد ساحلی بریتانیا به منطقه کانت منتقل گردیند. تاریخ نهم ماه می سال ۲۰۲۲
مهاجران تازه رسیده به بندر دوور انگلستان، می ۲۰۲۲. عکس: رویترز
 نمای از اردوگاه مهاجران در کاله: در این اردوگاه بیشتر مهاجران  سودانی هستند، اپریل ۲۰۲۲. عکس: مهاجرنیوز
مهاجران پس از عبور از کانال مانش به دوور می رسند، ١۴ اپریل ٢٠٢.  عکس: رویترز
گروهی از مهاجران در دنمارک. عکس از پیکچر الیانس
مهاجران پس از عملیه نجات در هنگام عبور از کانال مانش، با کشتی نیروی مرزی انگلستان به بندر دوور می رسند، جنوری سال روان.  عکس: رویترز
مهاجران سوار بر یک قایق بادی در کانال مانش. عکس: رویترز