رومانيا

یکی از کامیون‌های حامل مهاجران. عکس از رویترز