روینیون

کشتی سری‌لانکایی که با ٧٢  مهاجر روز دوشنبه ۴ فبروری در روینیون لنگر انداخت. عکس از لایف فیسبوک /  LINFO.re
عکس تزئینی: سه سریلانکایی در مرکز نگهداری مهاجران غیرقانونی در فرودگاه رواسی شارل دوگل در شمال پاریس، سال . عکس از خجسته ابراهیمی