ساحل عاج

پناهجویان ساحل عاج که توسط سازمان بین المللی مهاجرت از لیبیا به کشور شان برگردانده شده اند. عکس از رویترز.
کودکان پناهجو در اروپا