سرزمین های فلسطینی

قایق مهاجران در دریای اژه میان ترکیه و یونان. عکس از آرشیف
مهاجران در جزیره خیوس یونان