عمان

الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است