غنا

الفونسو داویس، مدافع تیم باین مونشن REUTERS/Michael Dalder
آلفونسو دیویس در کمپ پناهندگان در غنا به دنیا آمد و پدر و مادرش برای از فرار از جنگ داخلی، در لیبریا ساکن شدند. عکس از ایماگو
یک پناهجو در حال اخراج از آلمان
شماری از پناهجویان در حال بازگشت از آلمان