غنا

الفونسو داویس، مدافع تیم باین مونشن REUTERS/Michael Dalder
آلفونسو دیویس در کمپ پناهندگان در غنا به دنیا آمد و پدر و مادرش برای از فرار از جنگ داخلی، در لیبریا ساکن شدند. عکس از ایماگو
یک پناهجو در حال اخراج از آلمان
شماری از پناهجویان در حال بازگشت از آلمان
Webpack App