غنا

یک پناهجو در حال اخراج از آلمان
شماری از پناهجویان در حال بازگشت از آلمان