فرانسه

قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
٥۴٠٩۴ تن در سال ٢٠٢١ در فرانسه قبولی پناهندگی گرفتند اما اکثریت آنها به بازار کار دسترسی ندارند. عکس: مهدی شبیل/ مهاجرنیوز
مهاجران سوار بر یک قایق بادی در کانال مانش. عکس: رویترز
مهاجران از کشور هایی افریقایی در ماه فبروری سال جاری، اوکراین را ترک می کنند. عکس: دویچه وله
جریان تخلیه اردوگاه مهاجران در منطقه پانتن پاریس. ٢٢ جون ٢٠٢٢. عکس: سازمان اتوپیا ۵۶
  پلیس فرانسه در حال بررسی در مرز در شمال فرانسه. عکس: رویترز
نجات مهاجران در مانش، اپریل ۲۰۲۲.  عکس: Twiter @Premar
اردوگاه مهاجران در پورت دو پانتن در حومه شرقی پاریس، ۱۷ جون ۲۰۲۲.عکس: مهاجرنیوز
بررسی پلیس فرانسه در دره رویا. عکس: مهدی شبیل/ مهاجرنیوز
یک پلیس فرانسوی در حال بازرسی. عکس: رویترز
دو مهاجر زیر سن و بدون همراه در خیابان های پاریس زندگی می کنند. عکس: مهاجرنیوز/ مهدی شبیل
قایق هایی که مهاجران را برای عبور از کانال مانش، به بندر دوورانتقال می دهد. عکس: مهاجرنیوز