فیلیپین

مهاجرین کاری در سال گذشته، پول بیشتری را به کشورهای مبدأ شان فرستاده اند.