قرغیزستان


گراندی هشدار داد  که ملی گرایی و تحریک اذهان عمومی علیه آوارگان و مهاجران بر مبارزه با بی تابعیتی تاثیر منفی می گذارد.