قطر

ساخت استدیوم بنیاد قطر در دوحه/عکس: Getty Images/K. Abou Mehri