لوکزامبورگ

شرایط کسب شهروندی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا متفاوت است.
محکمه عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ