لوکزامبورگ

ژان اسلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ
شرایط کسب شهروندی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا متفاوت است.
محکمه عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ