لیتوانیا

پلیس مرزی لیتوانیا ۲۰ مهاجر  افغان و عراقی را گرفتار نمود. عکس: اداره سرحدی پلیس لیتوانیا