مصر

نشست سران اتحادیه اروپا؛ دیدگاه متفاوت صدر اعظم های آلمان و اتریش
مهاجران نجات‌یافته در دریای مدیترانه در سال ۲۰۱۷، عکس از رویترز
شماری از پناهجویان در حال بازگشت از آلمان