موزامبیق

اجساد گروهی از مهاجران از یک لاری در موزامبیک به دست آمد.