مونته‌نگرو

شهروندان کشورهایی که درآلمان «امن» تلقی می شوند، بسیار به ندرت پناهندگی دریافت می کنند.
گروهی از مهاجران در مسیر بالقان