مکزیک

عکسی از یک قایق حامل مهاجران در دریای مدیترانه. تاریخ: ۱۵/۰۱/۲۰۱۸. عکس از: رویترز.