نیجر

مهاجران تازه وارد در ایتالیا (عکس از آرشیف)
مهاجران در صحرای افریقا تنها رها گردیده اند. (عکس از آرشیف)