نیجر

مهاجران مرکز تاجورا بعد از  چهل کیلومتر پیاده روی خود را به مرکز مهاجران در طرابلس رسانیدند. عکس DR
مهاجران تازه وارد در ایتالیا (عکس از آرشیف)
مهاجران در صحرای افریقا تنها رها گردیده اند. (عکس از آرشیف)