نیوزیلند

دفتر مرکزی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان. عکس: پکچر الیانس
بهروز بوچانی، پناهجوی کرد ایرانی با رسیدن به زیلاند جدید آزادی اش را جشن گرفت.