هندوستان

مهاجرین کاری در سال گذشته، پول بیشتری را به کشورهای مبدأ شان فرستاده اند.
حمله انتحاری ۳۱ ماه می در کابل بزرگترین حمله انتحاری تاریخ افغانستان خوانده شده است
در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۵۱۴ هزار و ۹۰۰ جوان در آلمان قرارداد جدید کارآموزی را امضا کرده اند.
تصویر یک خانوداه  پناهجو