ویتنام

ان گوین که در رشته ولدنگ‌کاری (جوش‌کاری) آموزش دیده است
عکس از آرشیف دویچه وله
هر از گاهی از به آتش کشیدن محلات اقامت پناهجویان توسط راستگرایان گزارش می شود