چاد

مهاجران در صحرای افریقا تنها رها گردیده اند. (عکس از آرشیف)
مهاجران مرکز تاجورا بعد از  چهل کیلومتر پیاده روی خود را به مرکز مهاجران در طرابلس رسانیدند. عکس DR
مرکز رهایشی موقت در بوا دو بولوین در پاریس. عکس از لسلی کاره ترو