چاد

مرکز رهایشی موقت در بوا دو بولوین در پاریس. عکس از لسلی کاره ترو