کامرون

سرجئو ماتاریلا، رئیس جمهور ایتالیا نیز در این مراسم حضور داشت
فرانسیس نگانوو.