کانادا

در سال‌های پسین شماری از شرکت های صنعتی آلمان با کمبود کارمندان فنی روبرو شده اند.