کانادا

بوریس جانسون، نخست وزیر جدید انگلستان. عکس از رویترز
در سال‌های پسین شماری از شرکت های صنعتی آلمان با کمبود کارمندان فنی روبرو شده اند.